Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kokkolan kaupunginteatteri
Torikatu 48
67100 Kokkola

Y-tunnus 0949938-9

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Irja Hemmilä
Kokkolan kaupunginteatteri
044 7809209
Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Rekisterin nimi

Kokkolan kaupunginteatterin asiakasrekisteri.

Käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kokkolan kaupunginteatterin asiakkaan ja teatterin välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen ja muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen, kuten yhteistyökumppanuuden, hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään muun muassa palveluidemme toteuttamiseen, kuten lippujen toimittamiseen ja laskutukseen, ja asiakasviestintään. Asiakasviestintää voimme toteuttaa myös sähköisesti esimerkiksi ilmoittaessamme esitystä ja tapahtumaa koskevista muutoksista tai mahdollisista peruutuksista. Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme ja muun liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Kokkolan kaupunginteatterin ja sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mukaan lukien sähköisesti toteutettava suoramarkkinointi. Jotta voimme tarjota kiinnostavia sisältöjä, voimme kohdentaa markkinointiviestintäämme analysoimalla rekisterissämme käsiteltäviä tietoja, kuten ilmoitettuja kiinnostuksen kohteita ja palveluidemme käyttötietoja.

Rekisterin sisältämät tiedot

Käsittelemme rekisterissä seuraaviin ryhmiin liittyviä tietoja.

  • -nimi, yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • -rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot, kun rekisteröity edustaa yhteisöä.
  • -tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista
  • -henkilön antama palaute tai palvelupyyntö
  • -palveluiden käyttötiedot eri asiointikanavissa, kuten internet- ja mobiilipalveluissa, sisältäen loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämisessä tarvittavat evästetiedot
  • -asiakkuuden analysointi ja ryhmittelytiedot
  • -suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • -suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot.
  • -rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö.
  • -asiakkaan antamat tiedot Kokkolan kaupunginteatterin sekä tapahtumanjärjestäjän käyttöön.

Kokkolan kaupunginteatteri kerää ja säilyttää henkilötiedot kunkin rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti (vähintään 10 vuotta).

Rekisterin suojaus

Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjälle myönnettävän käyttöoikeustason.
Lisäksi Kokkolan kaupunginteatteri on sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja sen lukuun käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa hänestä rekisterissä olevat tiedot. Tarkistuspyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse: Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet tai henkilökohtaisesti Kokkolan kaupunginteatterin Lippukassalla (Torikatu 48, 67100 Kokkola).

Tietojen korjaamisoikeus

Sinulla on aina oikeus pyytää rekisterissä olevan, sinua koskevan virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Tarkistuspyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse: Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet tai henkilökohtaisesti Kokkolan kaupunginteatterin Lippukassalla (Torikatu 48, 67100 Kokkola).

Kielto-oikeus

Rekistöröidyllä on oikeus kieltää häntä itseään koskeva markkinointiviestintä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta.

Säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin. Tavanomaisena osana lipunvälitystoimintaamme rekisterin pitäjä luovuttaa henkilötietoja säännönmukaisesti niille tapahtumanjärjestäjille, joiden tilaisuuksiin tai tapahtumiin rekisteröity on ostanut lippuja, lahjakortteja tai muita tuotteita, ja joihin rekisteröidyllä on siten myös asiakassuhde. Tapahtumanjärjestäjät voivat käsitellä luovutuksen perusteella henkilötietoja sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteen sopimattomia edellä mainittujen henkilötietojen käyttötarkoitusten kanssa, kuten markkinointiin. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja huolellisesti valikoimiemme yhteistyökumppaneiden, kuten artistien tai esiintyjien, sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön niin edellyttäessä myös viranomaisille.

Asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Kokkolan kaupunginteatteri voi siirtää henkilötietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.